สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่


ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
July 2015
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
กระดานสนทนาธรรม > พระมหาจักรพรรดิ์ และ พระโพธิสัตย์


ห้วข้อกระทู้
พระมหาจักรพรรดิ์ และ พระโพธิสัตย์
รายละเอียด
พระเจ้าจักรพรรดิ์

--------------------------------------------------------------------------------

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความสำคัญของพระเจ้าจักรพรรดิ์ในพระพุทธศาสนา

พระเจ้าจักรพรรดิ์ ที่กล่าวถึงนี้ ไม่ใช่ เจ้าจักรพรรดิ์ที่เราเคยรู้จักจาก การอ่านหนังสือ หรือชมภาพยนตร์ พระเจ้าจักรพรรดิราช ในที่จะกล่าวถึงนี้ มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏก จากการศึกษาพระสัทธรรมทำให้ทราบว่า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทรงได้เคยเกิดเป็น พระเจ้าจักรพรรดิราชมาแล้วทั้งสิ้น เนื่องจากกุศลกรรมที่ กระทำไว้อย่างยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทุกๆประองค์ทรงกล่าวสรรเสริญ พระเจ้าจักรพรรดิ์ ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามและ ทรงเป็นผู้ที่มีบุญมากในฝ่ายมนุษย์ การบังเกิดขึ้นของพระองค์เป็นสิ่งที่ยากยิ่งนัก ถ้าพระองค์บังเกิดขึ้น พระองค์จักได้เป็นผู้ครองครองแผ่นดินโดยมีมหาสมุทรทั้ง4 เป็นขอบเขต มีราชอนาจักรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพระราชาใดๆในโลกทั้งหมด โดยที่พระองค์มิได้รุกรานประเทศใดๆเลย พระองค์จะมีพระโอรสมากกว่า1000 พระองค์ ทุกพระองค์ล้วนกล้าหาญ มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด รอบรู้วิชาการด้านต่างๆ มากมาย ช่วยดูแลปกครองประเทศแทนพระองค์ มิให้พระเจ้าจักรพรรดิ์ต้องลำบากพระวรกายเลย


การประพฤติพระองค์เมื่อทรงพระชนม์อยู่
ทรงสละทรัพย์ เพื่อเป็นมหาทาน
ทรงรักษาศีล 8 ในวันพระ
ทรงเคารพ พระรัตนตรัยอย่างยิ่ง
ทรงประพฤติธรรม ปฏิบัตธรรม
ทรงสั่งสอน ปวงประชาให้มีความประพฤติดีงาม
ตามข้อความที่มีกล่าวในพระไตรปิฏก การบังเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ์ในโลกมนุษย์ จะมีสิ่งที่เรียก แก้วรัตนะ7ประการ บังเกิดขึ้นดังนี้
จักรแก้ว ขึ้นมาจากมหาสมุทร แล้วเหาะมาหาพระองค์ มีอิทธิฤทธิ์มาก
ช้างแก้ว ช้างฉัททันต์ เหาะมาจากป่าหิมพานต์ เมื่อพระองค์ระลึกถึง
ม้าแก้ว ม้าพลาหกอัศวราช ม้าคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ์ เหาะมาเมื่อพระองค์ระลึกถึง
แก้วมณี เหาะมาทางอากาศ บังเกิดขึ้น เมื่อพระองค์ระลึกถึง
นางแก้ว พระมเหสีคู่บารมีพระองค์ มีความงดงามกว่าหญิงใดๆในเมื่องมนุษย์
ขุนคลังแก้ว ขุนคลังที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ ได้ด้วยบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ์
ปริณายกแก้ว ขุนนางคู่พระบารมี ค่อยจัดการงานราชการต่างแทนพระองค์เป็น บุคคลที่มีปัญญามาก
นับได้ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างสิ่ง ที่จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะโลกของเรานี้เป็นเมื่องมนุษย์อีกอย่าง รัตนแก้วทั้ง7 เป็นสมบัติของพระองค์ จะมีได้ก็ด้วย การที่พระเจ้าจักรพรรดิราชยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ หากพระทรงเสด็จสรรคตไป แก้วรัตนะ7ประการก็จะหายไป


ผมเรียนท่านผู้อ่านตามตรงว่าตัว ผมเองเมื่ออ่านและฟังพระสูตรนี้ยังมิได้เชื่อ ตั้งแต่แรกครับ ผมมีข้อสงสัยมากว่าจะจริงหรือไม่ว่า จะมีเหตุการณ์อัศจรรย์ ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในโลกมนุษย์ แต่เมื่อศึกษาและสอบถามจากท่านผู้ศึกษาพระสัทธรรม ทำให้ผมได้ เข้าใจว่า ในกาลเวลานั้น เป็นกาลที่ผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่มาเกิด คล้ายกับกาลที่ พระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านทรงเสด็จมาบังเกิดเพื่อตรัสรู้ เราท่านทั้งหลายมิได้เห็น หลักฐานอะไรเลย ที่จะทำให้รู้ถึงเรื่องราวของพระองค์ สิ่งที่มีหลักฐาน ปรากฏอยู่มี แต่ในพระไตรปิฏกเท่านั้น และเมื่ออ่านพิจารณาพระมหาปรินิพานสูตร ทำให้ผมเชื่ออย่าง ไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกครับ


พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ในพระมหาปรินิพานสูตรว่า หากบุคคลใดได้กราบไหว้พระสถูปเจดีย์ ที่บรรจุพระอัฏฐิธาตุ ของบุคคลทั้ง4นี้คือ
พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันตเจ้า
พระเจ้าจักรพรรดิ์
สุคติภูมิและบุญเป็นอันมากย่อมเกิดกับบุคคลนั้น พระพุทธเจ้าทรงกล่าวอย่างชัดเจน อย่างนี้แสดงถึงความสำคัญและ การบังเกิดขึ้นในโลกของพระเจ้าจักรพรรดิ์

ความสำคัญของพระโพธิสัตว์ต่อพระพุทธศาสนา

พระโพธิสัตว์ เป็นชื่อเรียกของผู้ที่กำลัง บำเพ็ญบารมี เพื่อจะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระโพธิ สัตว์เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ยังต้องเวียนเกิดเวียนตาย ในสังสารวัฏฏ์อยู่ บางครั้งท่านก็กระทำ อกุศลส่งผลให้ไป บังเกิดในนรกเป็นเวลานานแสนนาน เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผจญความทุกข์นานับประการ เปรียบเสมื่อน การท่านเดินฝ่าลุยไฟนรกเป็นเวลาที่ยาวนาน โดยไม่เห็นจุดหมายที่ไกลออกไปเลย ว่าเมื่อไรที่จะถึงจุดหมาย จนกว่าจะได้รับการพยากรณ์จาก พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก่อน ถึงจะอยู่ได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งความปราถนาไว้ใกล้ที่จะถึงหรือยัง หลังจากพระพุทธเจ้าทรงพุทธพยากรณ์ให้แล้ว พระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ได้ในระยะเวลาอันใกล้เลย พระโพธิสัตว์ยังต้องบำเพ็ญบารมี ต่อไปอีกอย่างยาวนาน แต่เป็นการบำเพ็ญบารมี อย่างที่มีความหวังได้ว่า พระองค์ต้องได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เหตุที่ท่านกระทำไว้สมควรแก่ผลที่จะได้รับในอนาคตข้างหน้า ด้วยน้ำพระทัยที่เด็ดเดียว และด้วยจิตที่เป็นมหากุศล ท่านจึงประกอบความเพียร ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเพื่อ พระโพธิญาณ เพื่อนำพระธรรมคำสอนมาโปรด เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในความทุกข์


พระโพธิสัตว์แบ่งได้2 ประเภทคือ
อนิยตะโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังมิได้รับการพยากรณ์ จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีต่อไป และยังไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่
นิยตะโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการ พยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ว่าในกาลต่อไปภายหน้า ท่านจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกอย่างแน่นอน
ระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมี
ปัญญาบารมี ใช้ปัญญาในการบำเพ็ญบารมี ใช้เวลา 20 อสงไขย 100,000 กัปป์
ศรัทธาบารมี ใช้ศรัทธาในการบำเพ็ญบารมี ใช้เวลา 40 อสงไขย100,000 กัปป์
วิริยะบารมี ใช้วิริยะในการบำเพ็ญบารมี ใช้เวลา 80 อสงไขย 100,000 กัปป์
บารมีที่ต้องบำเพ็ญ
ทานบารมี
ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี
ปัญญาบารมี
วิริยบารมี
ขันติบารมี
สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี
ระดับของบารมี
บารมี 10 การบำเพ็ญบารมีเบี้องต้น อุทิศด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารทั้งหลายที่มี เพื่อพระโพธิญาณ
อุปบารมี 10 การบำเพ็ญบารมีขั้นกลาง อุทิศอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายของตน เพื่อพระโพธิญาณ
ปรมัตถปารมี 10 การบำเพ็ญบารมีขั้นสูง อุทิศด้วยชีวิตของตนเอง เพื่อพระโพธิญาณ
ท่านทั้งหลาย เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าไหม ตัวของพระองค์จะต้อง อุทิศพระองค์อย่างไร ใช้เวลายาวนานเพียงใด เสียสละสิ่งต่างมากมาย มหาศาลเท่าไร กว่าจะได้ตรัสรู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายเห็น มหากุศลของตัวท่านไหม? ท่านใช้โอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างไร ท่านเคยพิจารณาไหมว่า โอกาสที่จะได้พบพระพุทธศาสนามีอีกชาติ


ถ้าท่านเกิดมาในชาติที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ท่านเคยคิดไหมว่า ท่านจะกระทำกุศลหรืออกุศลมากกว่ากัน ถ้าท่านกระทำแต่อกุศลโดยไม่รู้ว่าเป็นอกุศล ท่านคิดว่า ท่านจะเสวยทุกข์หรือสุข ถ้าเสวยแต่ทุกข์ด้วยอกุศลที่ทำไว้ ท่านจะพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมินั้นเมื่อไหร่ แล้วใครจะเป็นผู้ช่วยท่านให้พ้นเสียจากความทุกข์ ถ้าท่านพ้นมาจากอบายภูมิได้ ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ท่านจะไม่กลับลงไปอีก

ถ้าท่านทั้งหลาย เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ท่านกำลังทำกุศลหรืออกุศลมากกว่ากัน ถ้าทำกุศลมากกว่า กุศลนั้นมีกำลังมากพอที่จะ ส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภูมิไหม ในปัจจุปันชาตินี้ที่มีพระสัทธรรมคำสอนอยู่ ท่านใช้โอกาสนี้อย่างไร ท่านมีความศรัทธาในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อมั่นในคำสอน หรือเชื่อมั่นในอาจารย์ท่านอื่น มีการให้ทานมากเพียงไร มีการรักษาศีลหรือไม่ รักษาได้อีกข้อ รักษาได้นานกี่วัน รักษาศีลด้วยความเห็นคุณค่าหรือไม่ มีการเจริญสมาธิหรือไม่ เจริญวันละกี่นาที สมาธิที่เจริญเป็น สัมมาสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิ ท่านมีการศึกษาพระอภิธรรมไหม ศึกษาอย่างมีศรัทธาหรือเปล่า ศึกษาแล้วน้อมมาพิจารณาวิปัสสนาหรือไม่ หรือเรียนเพื่อรู้ บารมี10ประการที่ควรเจริญ ท่านมีการเจริญมากน้อยเพียงไร มากพอสำหรับสุคติภูมิหรือยัง มากพอที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏฏ์แล้วหรือ ยังท่านจะมั่นใจได้อย่างไร สำหรับ พุทธบริษัทเหล่าที่มี พระรัตนตรัยเป็นสรณะ มีการเจริญบารมี10 ที่สมบูรณ์ ขอนุโมทนา สาธุแหล่งข้อมูลของพระโพธิสัตว์

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/tipitaka_seek.php" >http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/tipitaka_seek.php พระโพธิสัตว์ในพระไตรปิฏก
http://larndham.net/index.php?showtopic=13871" >http://larndham.net/index.php?showtopic=13871
http://www.geocities.com/ss12345_th/poti/P101.html" >http://www.geocities.com/ss12345_th/poti/P101.html รายละเอียดเพิ่มของพระโพธิสัตว์
ผู้โพส : ธรรมทาน
วันที่ : Friday, August 20, 2551 เวลา : 9:18:51 AM


ความคิดเห็นที่ 1
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมหาจักรพรรดิ์ บริสุทธิ์ที่สุด มีพระมหาบารมีกำลังมหาศาลมากมายที่สุด ในสามแดนโลกธาตุ ข้าแห่งธุลีมหาบาทพระองค์ ของยึดบูชายิ่งชีวิต โอมฮาลี
จาก นาย อานันต์ มุ่งสวัสดิ์ [25/3/2553 22:14:49 ]

ความคิดเห็นที่ 2

http://www.louisvuittonhandbags-lv.com
http://www.cocochanelhandbagsh.net
http://www.chanelhandbags-bags.net
http://www.cheaplouisvuittonbagsh.net
http://www.mycoachsoutletonline.net
http://www.hermes-bagss.net
http://www.louisvuittonoutletsz.com
http://www.coco-chanelhandbags.net
http://www.burberry.tc
http://www.coachsonlineoutlet.com
http://www.storescoachoutletonline.com
http://www.louis--vuitton-lv.com
http://www.coachfactorystoreonlineh.com
http://www.louisvuittonoutletgh.com
http://www.mycoachfactoryoutletonline.net
http://www.buycoachfactoryoutlets.net
http://www.coachoutletsstoreonline.ca
http://www.mycoachfactoryoutlet.net
http://www.louisvuitton0.net
http://www.louisvuitton.co.cm
http://www.coachoutletonlinez.com
http://www.burberry4uk.com
http://www.louisvuittonbagsonline.net
http://www.coachsoutletstoresonline.com
http://www.hermes4uk.com
http://www.louisvuittonpurses-bags.net
http://www.burberryscarfoutlete.net
http://www.coachfactoryoutletstoreh.net
http://www.chanelbags-max.com
http://www.guccionline-shoes.net
http://www.mycoachoutletstoreonline.com
http://www.louisvuittonoutletsun.net
http://www.coachfactoryoutletonlinez.com
http://www.coachpursesoutleth.net
http://www.mycoachshandbags.net
http://www.coachoutletcouponsonline.net
http://www.coachpursesoutletonlinezg.net
http://www.coachfactorystoreonlinej.net
http://www.mycoachfactoryoutletonline.com
http://www.louisvuittonhoutlet.net
http://www.coachsoutletsonline.net
http://www.e-louisvuittonoutlet.net
http://www.cheapcoachhandbagsh.net
http://www.burberryscarf-outletsh.net
http://www.coachfactoryoutletonlinezg.com
http://www.cheapcoachbagsoutletz.com
http://www.coachsfactory-online.net
http://www.prada.bz
http://www.coachfactoryoutletonlinej.net
http://www.cheapcoachpursesoutlet.net
http://www.louis-vuitton.com.de
http://www.coachoutletstoreonlinezg.com
http://www.coachfactoryoutletstoreonlinez.net
http://www.mycoachoutletstoreonline.net
http://www.louisvuitton3.com
http://www.coachfactoryoutletonlineh.net
http://www.coachpurses-outleth.net
http://www.coachfactoryoutletonlinegh.net
http://www.alouisvuittonhandbags.com
http://www.chanel-bags.biz
http://www.coachoutletstoreonlinez.com
http://www.louisvuitton-outleth.com
http://www.lvbags-handbags.com
http://www.coachfactoryoutletonlinestorez.net
http://www.burberrybags-sale.net
http://www.chanelbagsoutleth.net
http://www.coachoutletscoupons.com
จาก Coach Factory Outlet [5/12/2554 2:30:45 ]

ความคิดเห็นที่ 3
Classic ugg http://www.hotsheepskinboots.com/ is a famous footwear brand in the market for a long time. It is not enough that we be learned how to void stain from your uggs and waste it when sound is clammy. To extend the UGG Boots For Kids http://www.hotsheepskinboots.com/Lovely-UGG-Kids-Boots/ , sense how to care for indubitable the right way! Every fabulous hitch of UGG Bailey Button http://www.hotsheepskinboots.com/UGG-Tassel-Short-Boots/ is mythical of wool, suede, fur, and sheepskin so fit picture for Classic UGG 5803 http://www.hotsheepskinboots.com/UGG-Classic-Short/ and fabrics are principal. To enlist its usefulness and the comfort it is giving you, speculation after them as if it is one of your beloved friends.A plush slipper feel pairs with an Cheap UGG Dakota Flats Shoes http://www.hotsheepskinboots.com/Featured/ in this sophisticated men’s slippershoe. UGG Cuff Boots http://www.hotsheepskinboots.com/sale/UGG-Classic-Stripe-Cable-Knit-Boots-5822---Black-White-40.html full-grain leather features a flexible, molded-rubber outsole and rich leather interior. Ultra-soft sheepskin lines and a heel counter, lending ugg classic short http://www.hotsheepskinboots.com/UGG-Cuff-Boots/ comfort and luxury.
จาก gsfdh [22/2/2555 1:09:32 ]

ความคิดเห็นที่ 4
http://www.thomassabos.co.uk
http://www.kobe9elite.us.com
http://www.oakleysunglass.us.org
http://www.nikeairmaxshoess.co.uk
http://www.longchampoutlet.name
http://www.lululemon.name
http://www.karenmillens.co.uk
http://www.instylerionicstyler.com
http://www.truereligionoutlet.org
http://www.polo-lacoste-shirts.fr
http://www.swarovski.in.net
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.montblancpens.in.net
http://www.katespadehandbags.us
http://www.oakley.in.net
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.babyliss.us.com
http://www.hollisterclothingstore.net
http://www.pandora.eu.com
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://www.todsshoes.us.com
http://www.poloralphlauren.us.org
http://www.louisvuittonoutlet.in.net
http://www.raybansunglasses.in.net
http://www.coachfactoryoutlets.mobi
http://www.fitflop.in.net
http://www.ferragamo.eu.com
http://www.cheapnbajerseys.us
http://www.abercrombie-fitch-hollister.fr
http://www.oakleysunglass.eu
http://www.coachoutletonline.in.net
http://www.airjordanshoes.eu
http://www.michaelkorsoutletonline.in.net
http://www.salomonshoes.us.com
http://www.burberryoutletonline.in.net
http://www.coachoutletstore.co
http://www.pradaoutlet.us
http://www.mcm.in.net
http://www.adidasshoes.cc
http://www.katespadeoutlet.co.uk
http://www.adidaswingsshoes.net
http://www.oakleysunglasses.me
http://www.cheapjordans.us.org
http://www.insanityworkout.us.com
http://www.coachoutletonlines.ca
http://www.ghdstraighteners.org
http://www.louisvuittonhandbag.us
http://www.hollistershirts.co.uk
http://www.truereligionjean.us
http://www.abercrombie-fitch-hollister.es
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.raybansunglassesonline.us.com
http://www.michaelkors-outlet.ca
http://www.gucci.us.org
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk
http://www.chanel.us.org
http://www.michaelkorsoutletusa.net
http://www.tiffanyandco.in.net
http://www.abercrombie-fitch.us.com
http://www.toryburch.in.net
http://www.ralphlaurenoutlet.in.net
http://www.poloralphlaurenshirts.us.com
http://www.coachoutlet.in.net
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://www.tomsoutlet.co
http://www.christianlouboutinheels.org
http://www.michaelkorsusa.us
http://www.ray-bansunglasses.uk
http://www.louisvuitton.in.net
http://www.beatsbydre.us
http://www.cheapnfljerseys.org
http://www.iphonecase.name
http://www.timberlandboots.name
http://www.burberryoutlet.us
http://www.louisvuittonus.us.com
http://www.herveleger.us.com
http://www.raybansunglassesonline.in.net
http://www.coachoutletus.us
http://www.maccosmetics.in.net
http://www.oakleysunglass.ca
http://www.christianlouboutinoutlet.name
http://www.cheapnhljerseys.org
http://www.michaelkorsoutlets.uk
http://www.katespadeoutlet.net
http://www.todsoutlet.us.com
http://www.cheapsnapbacks.us.com
http://www.tomsshoes.in.net
http://www.asicss.co
http://www.converseshoes.us.com
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.marcjacobs.cc
http://www.pandorajewelry.us
http://www.raybansunglass.us.com
http://www.linksoflondons.co.uk
http://www.tiffanyandco.me
http://www.hollistershirts.ca
http://www.rolexwatches.in.net
จาก 20150319maoqiuyun [19/3/2558 11:00:12 ]

ความคิดเห็นที่ 5
chanel sunglasses, http://www.chanelhandbags.net.co/
chi flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
converse sneakers, http://www.converse.net.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamo.com.co/
gucci outlet, http://www.guccihandbags.com.co/
hollisterco, http://www.hollister.us.org/
insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/
jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade outlet, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade sale, http://www.katespade-outlet.com.co/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors.us.org/
michael kors purses, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
the north face, http://www.northface.us.org/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
pandora bracelet, http://www.pandorajewelry.com.co/
prada sunglasses, http://www.pradahandbags.com.co/
prada shoes, http://www.pradashoes.com.co/
ray ban sunglasses, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
replica watches, http://www.replicawatches.us.com/
swarovski jewelry, http://www.swarovskicrystal.com.co/
the north face, http://www.thenorthface.us.org/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
true religion outlet, http://www.true-religion.com.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/
uggaustralia.com, http://www.uggaustralia.net.co/
cheap ugg boots, http://www.uggboots.net.co/
ugg boots, http://www.uggbootsclearance.com.co/
uggs outlet, http://www.uggsonsale.com.co/
ugg, http://www.uggsoutlet.com.co/
oakley outlet, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren--outlet.in.net/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet--online.in.net/
toms shoes outlet, http://www.tomshoes.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-outlet.in.net/
christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutin.in.net/
tory burch sandals, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
gucci belts, http://www.gucci-outlet.in.net/
longchamp outlet, http://www.longchamphandbagsoutlet.in.net/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-kids.in.net/
hollister coupons, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
hermes birkin, http://www.hermes.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
beats audio, http://www.beats-by-dre.in.net/
dre beats, http://www.beatsheadphones.in.net/
ghd, http://www.ghdhairstraightener.in.net/
rayban, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
michael kors handbags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
michael kors outlet, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
louis vuitton handbags, http://www.louis--vuitton.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
pandora bracelet, http://www.pandora-charms.org.uk/
thomas sabo, http://www.thomassabo-uk.org.uk/
swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/
christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
nike roshe run, http://www.rosherun.org.uk/
north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
louis vuitton canada, http://www.louis--vuitton.ca/
air jordan shoes, http://www.airjordans.us/
jordan shoes, http://www.jordanretro.org/
air jordans, http://www.cheap-jordans.net/
nike outlet store, http://www.nikefactory.org/
nike shoes, http://www.nikestore.us/
cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.com/
nike air max 2015, http://www.nike-air-max.us/
air max, http://www.airmax-2015.org/
air max 90, http://www.airmax-90.org/
free running, http://www.nikefree-run.net/
free run, http://www.nikefree5.net/
supra shoes, http://www.suprashoe.net/
new balance outlet, http://www.newbalance-outlet.org/
montblanc, http://www.montblanc--pens.net/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
bottega, http://www.bottega.us/
nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/
celine handbags, http://www.celinebags.org/
nike roshe run, http://www.rosheruns.us/
roshe runs, http://www.nikerosherun.us/
vans shoes, http://www.vansshoes.us/
timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/
phone cases, http://www.iphone-cases.us/
easton bats, http://www.softball-bats.us/
babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlets.us/
burberry outlet online, http://www.burberry-outlet.jp.net/
louboutin outlet, http://www.louboutin.jp.net/
christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.jp.net/
prada sunglasses, http://www.official-pradaoutlet.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsclance.com/
michael kors outlet, http://www.official-michaelkorsonline.com/
tommy hilfiger coupons, http://www.tommyhilfiger.in.net/
mcm backpack outlet, http://www.mcmworldwide.ca/
moncler coats, http://www.mmoncler-outlet.com/
kate spade handbags, http://www.kate-spades.com/
barbour factory shop, http://www.barbour-factory.com/
ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
canada goose clearance, http://www.canada-gooser.com/
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonas.com/
burberry, http://www.burberry-outlet2015.com/
ralph lauren clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
north face jackets, http://www.thenorthface.so/
barbour women's jacket, http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
the north face, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
north face outlet, http://www.northclearance.com/
burberry outlet, http://www.burberry-factory.org/
ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk/
polo ralph lauren, http://www.polo-outlets.com/
polo ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
monster headphones outlet, http://www.monsterbeatsbydres.net/
louis vuitton bags, http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
louis vuitton shoes, http://www.lv-guccishoesfactory.com/
longchamp, http://www.longchampsoutlet.com/
moncler jackets, http://www.moncler-clearance.com/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurentshirts.com/
burberry handbags, http://www.usahanbags.com/
beats by dre outlet online, http://www.beatsbydreoutlet.net/
coach outlet store, http://www.coach-blackfriday2014.com/
shop.coachfactory.com, http://www.coachccoachoutlet.com/
coach outlet store online, http://www.coach-clearance.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsbags.us.org/
coach factory outlet online, http://www.coach-factories.net/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakley.so/
hermes belt, http://www.hermes-outletonline.com/
marc by marc, http://www.marcjacobsonsale.com/
nike air jordan, http://www.nike-jordanshoes.com/
woolrich, http://www.woolrich-clearance.com/
coach outlet online, http://www.coachoutletew.com/
coach factory outlet, http://www.coachoutlet.so/
coach outlet, http://www.coachoutletrusa.com/
gucci outlet, http://www.guccishoes-uk.com/
coach factory outlet online, http://www.official-coachoutlets.com/
michael kors bags, http://www.michaelkors.so/
gucci sale, http://www.guccifactorys.com/
northface, http://www.the-northface.in.net/
ugg australia, http://www.cheapuggboots.eu.com/
tory burch sandals, http://www.tory-burchoutlet.us.com
tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
uggs on sale, http://www.uggboots.so/
louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.so/
calvin kleins sale, http://www.calvin-kleins.com/
louboutin shoes, http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
air jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/
burberry outlet, http://www.burberry.eu.com/
abercrombie and fitch, http://www.abercrombiee.com/
จาก wste [18/4/2558 15:06:52 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images