สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่


ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
October 2014
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
กระดานสนทนาธรรม > มรรค 8


ห้วข้อกระทู้
มรรค 8
รายละเอียด
มรรค คือ หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4 (เรียกว่า มัคคสัจจ์ หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) และนับเป็นหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหนทาง 8 ประการด้วยกัน เรียกว่า "มรรคมีองค์แปด" หรือ "มรรคแปด" (อัฏฐังคิกมรรค)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ [ซ่อนสารบัญ]
1 1. สัมมาทิฏฐิ
2 2. สัมมาสังกัปปะ
3 3. สัมมาวาจา
4 4. สัมมากัมมันตะ
5 5. สัมมาอาชีวะ
6 6. สัมมาวายามะ
7 7. สัมมาสติ
8 8. สัมมาสมาธิ


[แก้ไข] 1. สัมมาทิฏฐิ
คือ ปัญญาเห็นชอบ มีศรัทธาที่ถูกทาง คือการมีความเห็นไม่ผิด เป็นมูลฐานที่ต้องถึงก่อนมรรคอื่น เป็นเหมือนประตูแรกที่เปิดเข้าสู่แหล่งปรารถนา โลกนี้มีลักษณะเหมือนคุกมืด ผู้อาศัยอยู่ในโลกมีภาวะเหมือนนักโทษในคุกนั้น ภายในคุกนั้นมีแต่ความมืด ไม่มีแสงสว่างส่องเข้าไป นักโทษไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้ นักโทษนั้นไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอดอยู่ในความมืดสิ้นกาลนานเท่านั้น ในขณะบอดนั้น ยังเป็นผู้สงสัยว่า ไม่มีทางรู้ว่าสิ่งใดอยู่ในที่ใด การจะยังความสว่างให้เกิดขึ้นท่ามกลางความมืดนั้น ก็มีอยู่แก่ใจของนักโทษนั้นๆ อย่างเดียว ใจเป็นเครื่องมืออันเดียวจะช่วยให้เห็นความสว่างภายในคุกมืดได้ทุกประการ นักโทษยังไม่หมดหวังที่จะได้พบแสงสว่างภายในคุกมืดได้ฉันใด บุคคลทั้งหลายย่อมมีภาวะเช่นเดียวกัน ใจของเขาเองจะเป็นเครื่องมือทำลายความมืดที่เขามีอยู่ได้ ความมืดเหล่านี้เรียกว่าอวิชชา ความสว่างที่เป็นเครื่องมือทำลายความมืดเรียกว่า ปัญญา นักโทษภายในคุกมืดก็ดีบุคคลผู้ที่ติดอยู่ในเรือนแห่งชีวิตของตนก็ดี ต้องฝึกใจตนพิจารณาเหตุผลให้ถูกทาง การพิจารณาไม่ถูกทาง ความมืดจะคงอยู่ไม่สูญหาย ชีวิตจะบอด จะหมดอิสระ หากความเห็นถูกเกิดขึ้น ศรัทธาถูกก็จะเกิดตามและในเวลานั้นความมืดในคุกมืดก็จางหาย กลายเป็นแสงสว่าง บุคคลที่รับโทษติดอยู่ในคุกอันมืดแสนมืดแต่วางความคิดตามเหตุผลที่ถูกทาง ความสว่างคือปัญญาจะเกิดขึ้นทำลายอวิชชา คือความไม่รู้ความจริง ไม่รับรู้ความจริงแห่งทุกข์ เสียได้ด้วยประการนี้ สัมมาทิฐิจะเกิดได้ด้วยการละทิ้งเสียซึ่งศรัทธาต่อโอวาทใดๆ ที่พิสูจน์ไม่ได้ตามความจริง สัมมาทิฐิ คือการวางใจให้เป็นอิสระ วางความคิดให้หมดข้อผูกพันกับสิ่งใด

[แก้ไข] 2. สัมมาสังกัปปะ
คือ ดำริชอบ คือการดำริเพื่อผลอันชอบ ทุกคนมีความมุ่งหมาย มีความใฝ่ฝันเพื่อให้ได้มีได้เป็นในผลต่างๆกัน แต่ต้องมีความหมายเพื่อผลอันชอบ ผลอันชอบนั้น คือผลที่เกิดขึ้นไม่ทำลายประโยชน์ของตนและไม่ทำลายประโยชน์ของผู้อื่น

[แก้ไข] 3. สัมมาวาจา
คือ เจรจาชอบ คือการปราศรัยถูกทาง ได้แก่พูดแต่สิ่งที่เป็นจริง ไม่พูดให้ร้ายส่อเสียดใคร เว้นจากการพูดดูหมิ่นผู้ใด ไม่พูดด้วยความโกรธ ไม่ใช้วาจาบิดเบือนให้เข้าใจผิด พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน ด้วยเมตตากรุณา พูดให้มีจุดหมาย ไม่พูดด้วยความเขลา

[แก้ไข] 4. สัมมากัมมันตะ
คือ ทำการงานชอบ ได้แก่การทำการงานถูกทางให้งานทำงานนั้นเป็นไปเพื่อความสามัคคี ไห้เป็นไปตามแบบแผนอันถูกทาง

[แก้ไข] 5. สัมมาอาชีวะ
คือ เลี้ยงชีพชอบ คือการดำเนินอาชีพถูกทาง บุคคลทุกคนต้องเลี้ยงอาชีพเพื่อให้เป็นอยู่ได้ อาชีพแต่ละอย่างมีทั้งดีและชั่วเลือกกระทำแต่สิ่งไม่เดือดร้อนต่อผู้อื่นและเดือดร้อนตน

[แก้ไข] 6. สัมมาวายามะ
คือ เพียรชอบ ได้แก่ ความพยายามถูกต้อง รากฐานของความพยายามเบื้องแรก คืออย่าพยายามทำอะไรไปด้วยความไม่รู้จริง ละจากความไม่รู้เสียแล้ว จึงลงมือพยายามทำงาน ความพยายามนั้น จะไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน และความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ใด

[แก้ไข] 7. สัมมาสติ
คือ ระลึกชอบ ได้แก่การมีสติระลึกอยู่เป็นนิจว่า เราจะกระทำอะไร และกำลังทำอะไรอยู่ ไม่เป็นคนเผลอ การไม่เผลอการรู้ตัวอยู่เป็นนิจเป็นทางให้หลีกได้จากการกระทำความชั่ว

[แก้ไข] 8. สัมมาสมาธิ
คือ ตั้งใจชอบ คือ ความตั้งใจมั่นโดยถูกทาง เป็นยอดแห่งมรรคทั้งหลาย ด้วยว่าการวางสมาธิ คือ การทำใจให้นิ่งอยู่ได้ จะยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

คำว่าสมาธิ กับคำว่าสัมมาสมาธิ ผิดกัน สมาธิได้แก่ถือเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทำให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้น ถ้าจิตจับที่เรื่องร้ายมาเป็นอารมณ์แน่วแน่อยู่ในเรื่องนั้น สมาธินั้น เป็นสมาธิไม่ชอบไม่ถูกตามธรรม ส่วนคำสัมมาสมาธิหมายถึงการยึดเรื่องดีมาเป็นอารมณ์แน่วแน่อยู่ในเรื่องที่เป็นกุศล สมาธินั้นจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จ

อริยมรรค 8 คือหนทางแห่งการดำรงชีวิตอย่างรู้แจ้ง มีสติเป็นพี้นฐานด้วยการฝึกสติสามารถพัฒนาสมาธิจิตซึ่งจะช่วยให้บรรลุถึงปัญญา เพราะสัมมาสมาธิจึงสามารถบรรลุถึงสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และสัมมาวายามะ ปัญญาความเข้าใจซึ่งพัฒนาขึ้นนั้นสามารถปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากห่วงทุกห่วงทุกข์และก่อให้เกิดความสงบ ความเบิกบานอย่างแท้จริง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก 8 วิกิพีเดียบทความ มรรค 8 ซึ่งบทความนี้คัดลอกมาจากวิกิพีเดียและนำมาใช้ภายใต้สัญญา GFDL
ธรรมะอิสระ
Retrieved from "http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8"" >
ประเภทของหน้า:" target=_blank class=contentlink>http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_8"

ประเภทของหน้า: หลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธ


ผู้โพส : ธรรมทาน
วันที่ : Sunday, May 09, 2551 เวลา : 6:44:52 AM


ความคิดเห็นที่ 1
ภาพตกแต่งสวยมากค่ะ และมีความรู้เต็มอีกด้วยนะ
จาก กมลชนก [30/6/2553 19:22:52 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ณ๊องuaของชมคนทำเว็ไซด์ 5 ดอทเน็ต
จาก กุลธิดา [30/6/2553 19:25:56 ]

ความคิดเห็นที่ 3
http://www.lv-louisvuittonbags.net Louis Vuitton Handbags
http://www.e-louisvuittonoutlet.com Louis Vuitton Outlet
http://www.myburberryscarfoutlet.com Burberry Scarf
http://www.coco-chanelbags.com Chanel Bags
http://www.louisvuitton-outletlv.com Louis Vuitton Outlet
http://www.chanelhandbags-max.com Chanel Handbags
http://www.louisvuittons-bags.net Louis Vuitton Bags
http://www.louisvuittonoutlet-bagsx.com Louis Vuitton Bags
http://www.louisvuittonoutletz.net Louis Vuitton Outlet
http://www.myburberrybags.com Burberry Bags
http://www.louisvuittonoutlet-max.com Authentic Louis Vuitton
http://www.burberry-burberryscarf.com Burberry Scarf
http://www.louisvuittonoutlet0.com Cheap Louis Vuitton
http://www.louisvuitton0.com Louis Vuitton
จาก Louis Vuitton Outlet [19/10/2554 23:25:12 ]

ความคิดเห็นที่ 4
http://www.burberryscarfs-2012.net
http://www.coachoutletstoresonline-us.com
http://www.coachoutletssonline.com
http://www.coachs-factoryonlines.com
http://www.coachfactory--storeonline.net
http://www.coachsfactoryoutletsstore.net
http://www.lvbags-online.net
http://www.louisvuittonbagsz.com
http://www.coachfactorysoutletsonline.com
http://www.coachfactorystores-online.net
http://www.coachoutletsstoreonlines.ca
http://www.mycoachoutlet-online.com
จาก 1603602377@qq.com [8/1/2555 18:07:00 ]

ความคิดเห็นที่ 5
Alongside their Timberlands For Men range Timberland also produce a variety of Cheap Timberland boots http://www.timberland-boatshoes.com/ , watches, shades and leather goods. Everything began having a boot. Timberland men 6-Inch boot http://www.timberland-boatshoes.com/Timberland-Womens-6-Inch-Premium-boot/ using the embossed tree logo design and leather collar plants its roots in 1918 when timberland men shoes http://www.timberland-boatshoes.com/Timberland-Mens-Boat-Shoes/ started his career in shoes by stitching together fine leather boots. The standard of craftsmanship hasn't reduced. Within the sixties Timberland For Kids http://www.timberland-boatshoes.com/Timberland-Kids-Boots/ new injection-molding technologies to create the very first truly Timberland Roll-top Boots http://www.timberland-boatshoes.com/Timberland-Womens-Roll-top-Boots/ , a boot that within Timberland Sale grew to become a metropolitan fashion icon that's still going strong. Timberland boat shoes http://www.timberland-boatshoes.com/Featured/ and Timberland 14 inch http://www.timberland-boatshoes.com/Timberland-Womens-Tall-Boot/ are hot sale in 2011.
จาก gsfdh [22/2/2555 0:54:10 ]

ความคิดเห็นที่ 6
http://www.coachfactoryoutletcc.net/ Coach Outlet Online
http://www.guccibeltstb.com/ Gucci Belt
http://www.coachoutletstoread.com/ Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlineyds.net/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachfactoryonlinemore.com/ Coach Factory Outlet
http://www.cocoachoutletonline.org/ Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletgood.com/ Coach Online Outlet
http://www.coachstoreonlinebst.net/ Coach Outlet Online
http://www.coachoutletonlinegug.com/ Coach Factory Online
http://www.hermesbeltsst.com/ Hermes Belts
http://www.cocoachstoreonlines.us/ Coach Factory Online
http://www.coachoutletrt.com/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletaol.net/ Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletstoretbs.net/ Coach Factory Online
http://www.coachbagsoutletbo.com/ Coach Outlet
http://www.coachoutletonlineuio.net/ Coach Outlet Store
http://www.coachoutletgn.org/ Coach Outlet
http://www.coachoutletstoregn.net/ Coach Outlet Online
http://www.coachbagsoutleton.org/ Coach Factory Outlet Online
http://www.louisvuittonbeltscad.net/ Louis Vuitton Belts
http://www.coachoutletonlinebtc.net/ Coach Handbags Outlet
http://www.coachstoreoutletsy.com/ Coach Outlet Online
http://www.coachoutletonlinezc.com/ Coach Factory Online
http://www.coachfactoryoutletuc.com/ Coach Factory Online
http://www.coachoutletonlinest.com/ Coach Outlet Online
จาก Gucci Belt [21/12/2555 13:51:55 ]

ความคิดเห็นที่ 7
http://www.coachstoreonline.com/ coach store online
http://www.coachoutletstoreonline2014.com/ coach outlet store online
http://www.coachfactoryoutlet2014.com/ coach factory outlet
http://www.coachhandbagsnew2013.com/ coach handbags outlet
http://www.coachfactoryhandbagsoutlet.com/ coach factory handbags outlet
http://www.michaelkorsoutlet-store.com/ michael kors outlet
http://www.louisvuittonblackfridaybags.com/ louis vuitton black friday
http://www.louisvuittonhandbagsnew2013.com/ louis vuitton handbags new 2013
http://www.chan-luu-inc.com/ chan luu
http://www.marcjacobsmarc.com/ marc jacobs handbags
http://www.marcby-marcjacobs.com/ marc by marc jacobs
http://www.marcjacobsoutletstore.com/ marc jacobs outlet
http://www.marcjacobsbagsshops.com/ marc jacobs bags
http://www.marcbymarcjacobsinc.com/ marc by marc jacobs
http://www.marcjacobsinc.com/ marc by marc jacobs bags
http://www.marcbymarcjacobs.org/ marc by marc jacobs
http://www.michaelkorshandbagsnew2013.com/ michael kors handbags new 2013
http://www.sportfanatics.org/ cheap jerseys
http://www.giuseppe-zanottifrance.com/ giuseppe zanotti
http://www.sugarsit.com/ coach outlet
http://goo.gl/8PkSUC coach factory outlet
http://goo.gl/OY98HY michael kors handbags
http://goo.gl/C3aqu1 louis vuitton outlet
http://goo.gl/JaGdpL fitflops
http://azscitechfest.asu.edu/prada-outlet-australia prada outlet
https://sites.google.com/site/marcjacobsoutletshop/ marc jacobs outlet
จาก marc jacobs handbags [17/12/2556 11:00:26 ]

ความคิดเห็นที่ 8
http://www.superbagsmarket.com/ Super Bags Market
http://www.nike-jordanshoes.com/ Nike Jordan Shoes
http://www.thebeatsbydre.net/ Beats By Dre Outlet
http://www.michaelusakors.com/ Michael Kors Outlet Online
http://www.polo-tshirts.com/ Ralph Polo Outlet Online
http://www.northsclearance.com/ North Clearace Outlet
http://www.polo-ralphlaurenonline.com/ Ralph Polo Outlet
http://www.guccishoesuk-2014.net/ Gucci Shoes Outlet
http://www.michaelkorsstates.com/ Michael Kors Outlet
http://www.polooutlet-store.com/ Polo Outlet Store
http://www.ralph-laurenhome.com/ Ralph Lauren UK
http://www.marcjacobsonsale.com/ Marc Jacobs On Sale
http://www.mcmworldwides.com/ MCM Outlet
http://www.hermesoutletonline.net/ Hermes Outlet Online
http://www.salongchamppairs.com/ Sac Longchamp Pairs
http://www.canada-gooser.com/ Canada Goose Outlet
http://www.burbagssale2014.com/ Burberry Outlet
http://www.michaelkors.so/ Michael Kors Outlet
http://www.oakley-sunglassfactory.com/ Oakley Sunglaases Factory
http://www.north-faceoutlet.us.com/ North Face Outlet Online
http://www.moncler-clearance.com/ Moncler Clearance
http://www.woolrich-clearance.com/ Woolrich Clearance
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ Barbour Jackets Outlet Online
http://www.moncler-jacketsoutletonline.com/ Moncler Jackets Outlet Online
http://www.airmaxshoesfactory.com/ Air Max Shoes
http://www.monsterbeatsbydres.com/ Monster Beats Outlet
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ Louis Vuitton Outlet
http://www.lv-guccishoesfactory.com/ Louis Vuitton Factory
http://www.mcmoutlet-jp.com/ MCM 店铺
http://www.cheapdiscountoutlet.com/ Discount Clothes Sale
http://www.michael-korsfactoryonline.com/ Michael Kors Factory Online
http://www.coach-factoryoutlets.net/ Coach Factory Outlet
http://www.coach-blackfriday.net/ Coach Black Friday
http://www.coach-storeoutletonline.com/ Coach Store Outlet Online
http://www.coach-factoryoutletonlines.com/ Coach Factory Outlet Online
http://www.coachcoachoutlet.net/ Coach Outlet
http://www.coach-factory.net/ Coach Factory
http://www.coach-pursesoutlet.net/ Coach Purses Outlet Online
http://www.coach-outletonline.net/ Coach Outlet USA
http://www.mksfactoryoutlet.com/ Michael Kors Factory Outlet
http://www.zxcoachoutlet.com/ Coach Outlet Online USA
http://www.mischristmas.com/ Coach Factory Outlet Online
http://www.misblackfriday.com/ Black Friday
http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Purses Outlet Online
http://www.clickmichaelkors.com/ Michael Kors USA
http://www.cmichaelkorsoutlet.com/ Michael Kors Outlet USA
http://www.ralphlaurenepolo.com/ Ralph Lauren Polo
จาก polo [26/7/2557 9:42:04 ]

ความคิดเห็นที่ 9
http://www.coachoutletstoreinuk.com Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletanus.com Coach Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletuisa.com Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletstorenie.com Coach Outlet Store Online
http://www.coachfactorystoreuin.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletreba.com Coach Outlet
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com Coach Handbags Outlet
http://www.coachoutletonlinetnse.com Coach Outlet
http://www.coachoutletnoia.com Coach Outlet
http://www.chaneloutletinaus.com Chanel Outlet Online
http://www.louisvuittonoutletina.com Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutletine.com Louis Vuitton Outlet
http://www.guccibeltsoutletbcus.com Gucci Belts
http://www.guccibelststco.com Gucci Belt
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleysunglassescnc.name Oakley Sunglasses Outlet
http://www.louisvuittonoutletmoba.com Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleyssunglassesmobo.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesmaba.com Oakley Sunglasses
http://www.oakleysunglassinsc.com Oakley Sunglasses
http://www.louisvuittonoutletinca.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletpft.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcoms.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcsc.com Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletori.com Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutlettca.com Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletincn.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.chaneloutletmodi.com Chanel Outlet
http://www.chaneloutletmodo.com Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinaus.net Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinfr.com Chanel
http://www.oakleysunglassesmodo.com Oakley Sunglasses
http://www.okelysuglassesmodo.net Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakelysunglassesmod.net Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletshop.us.com Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletonline.us.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesviews.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.raybanshop.name Ray Ban
http://www.raybansunglassesshop.name Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesmodo.net Ray Ban Sunglasses Outlet
http://www.coachoutletonlineptn.com Coach Outlet
http://www.coachoutletstoreinuk.com Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletanus.com Coach Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com Coach Outlet Store
http://www.coachfactoryoutletuisa.com Coach Outlet Store Online
http://www.coachoutletstorenie.com Coach Outlet
http://www.coachfactorystoreuin.com Coach Factory Online
http://www.coachfactoryoutletreba.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlinetnse.com Coach Outlet
http://www.coachoutletnoia.com Coach Outlet Store Online
http://www.chaneloutletinaus.com Chanel Outlet Online
http://www.louisvuittonoutletina.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletine.com Louis Vuitton Handbags
http://www.guccibeltsoutletbcus.com Gucci Belt
http://www.guccibelststco.com Gucci Belts
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.oakleysunglassescnc.name Oakley Sunglasses Outlet
http://www.louisvuittonoutletmoba.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.oakleyssunglassesmobo.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesmaba.com Cheap Oakley Sunglasses
http://www.oakleysunglassinsc.com Oakley Sunglasses
http://www.louisvuittonoutletinca.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletpft.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcoms.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcsc.com Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletori.com Louis Vuitton
http://www.louisvuittonoutlettca.com Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletincn.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.chaneloutletmodi.com Chanel Outlet
http://www.chaneloutletmodo.com Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinaus.net Chanel Outlet
http://www.chaneloutletinfr.com Chanel
http://www.oakleysunglassesmodo.com Oakley Sunglasses
http://www.okelysuglassesmodo.net Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakelysunglassesmod.net Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletshop.us.com Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletonline.us.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesviews.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.raybanshop.name Ray Ban
http://www.raybansunglassesshop.name Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesmodo.net Ray Ban Sunglasses Outlet
http://www.coachoutletonlineptn.com Coach Outlet
http://www.coachoutletstoreinuk.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletanus.com Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletonlineunsius.com Coach Outlet
http://www.coachoutletonlinetur.com Coach Online Outlet
http://www.coachfactoryoutletnbsa.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletuisa.com Coach Outlet Store
http://www.coachoutletstorenie.com Coach Outlet Store
http://www.coachfactorystoreuin.com Coach Outlet Online
http://www.coachfactoryoutletreba.com Coach Factory Outlet
http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com Coach Factory Online
http://www.coachoutletonlinetnse.com Coach Factory Outlet
http://www.coachoutletnoia.com Coach Outlet Store Online
http://www.chaneloutletinaus.com Chanel Handbags
http://www.louisvuittonoutletina.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuittonoutletine.com Louis Vuitton Outlet
http://www.guccibeltsoutletbcus.com Louis Vuitton Belt
http://www.guccibelststco.com Hermes Belt
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleysunglassescnc.name Oakley Sunglasses Outlet
http://www.louisvuittonoutletmoba.com Louis Vuitton Outlet
http://www.oakleyssunglassesmobo.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleysunglassesmaba.com Oakley Sunglasses
http://www.oakleysunglassinsc.com Oakley Sunglasses
http://www.louisvuittonoutletinca.com Louis Vuitton Purses
http://www.louisvuittonoutletpft.com Louis Vuitton Purses
http://www.louisvuittonoutletcoms.com Louis Vuitton Outlet
http://www.louisvuittonoutletcsc.com Louis Vuitton Handbags
http://www.louisvuittonoutletsnib.com Louis Vuitton Outlet Online
http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net Louis Vuitton Purses
http://www.louisvuittonoutletori.com Louis Vuitton Handbag
http://www.louisvuittonoutlettca.com www.louisvuitton.com
http://www.louisvuittonoutletincn.com Cheap Louis Vuitton
http://www.chaneloutletmodi.com Chanel Purses
http://www.chaneloutletmodo.com Chanel Purses
http://www.chaneloutletinaus.net Chanel Outlet Online
http://www.chaneloutletinfr.com Chanel Handbags
http://www.oakleysunglassesmodo.com Cheap Oakley Sunglasses
http://www.okelysuglassesmodo.net Oakley Sunglasses Wholesale
http://www.oakelysunglassesmod.net Oakley Sunglasses
http://www.oakleyoutletshop.us.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.oakleyoutletonline.us.com Oakley Sunglases Wholesale
http://www.oakleysunglassesviews.com Oakley Sunglasses Outlet
http://www.raybanshop.name Cheap Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesshop.name Ray Ban Sunglasses
http://www.raybansunglassesmodo.net Ray Ban Sunglasses Outlet
http://www.coachoutletonlineptn.com Coach Outlet
จาก guoguo [19/9/2557 13:45:49 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images